Dyrekcja

tripunktDo zadań dyrekcji CZIiTT-u należą w szczególności:

  • zarządzanie i koordynowanie działalnością CZIiTT-u w tym koordynacja działań związanych z zachowaniem rezultatów projektu WPT-CZIiTT w okresie jego trwałości,
  • opracowanie i realizacja strategii rozwoju,
  • przygotowanie corocznych sprawozdań z funkcjonowania CZIiTT-u,
  • opracowanie i realizacja corocznych planów rzeczowo-finansowych,
  • reprezentowanie CZIiTT-u oraz koordynacja współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni, a także współpraca z otoczeniem zewnętrznym,
  • dysponowanie środkami finansowymi i majątkiem CZIiTT-u zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • inicjowanie nowych przedsięwzięć do realizacji w ramach CZIiTT, powoływanie i odwoływanie wewnętrznych zespołów do realizacji nowych przedsięwzięć, w szczególności projektów strategicznych uczelni realizowanych na zlecenie władz uczelni lub z własnej inicjatywy,
  • występowanie z wnioskami do władz Uczelni w sprawach dotyczących CZIiTT-u,
  • rekomendowanie Senatowi uczestnictwa Politechniki Warszawskiej w innych podmiotach, w tym spółkach prawa handlowego, których działalność jest związana z działalnością CZIiTT-u.

 zdjęcie Dyrektor CentrumAnna Rogowska –  p.o. Dyrektor CZIiTT

dyrektor.cziitt@pw.edu.pl
tel. +48 (22) 234 55 78

Pełni obowiązki Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW), poprzednio Zastępca Kanclerza Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju.

Nadzoruje proces przygotowania i wdrażania strategii rozwoju CZIiTT, koordynuje współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki Warszawskiej oraz otoczeniem zewnętrznym. Inicjuje porozumienia partnerskie z kluczowymi ośrodkami zajmującymi się rozwojem innowacyjności w Polsce oraz realizuje strategiczne projekty budujące platformę działalności dla środowisk nauki, przedsiębiorczości i administracji publicznej.

Specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE, certyfikowany praktyk w zakresie zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2, współautorka strategicznych projektów Politechniki Warszawskiej, zarówno współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym największego projektu na uczelniach wyższych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” z budżetem przekraczającym 89 mln zł), jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projektów infrastrukturalnych i badawczych).

W ramach nadzorowanych projektów prowadziła liczne działania na rzecz m.in. rozwijania infrastruktury B+R, oraz kompetencji i wykształcenia w poszczególnych regionach Polski.


 

zdjęcie Zastępcy Dyrektora CentrumMarcin Postawka – Zastępca Dyrektor CZIiTT

marcin.postawka@pw.edu.pl
tel. +48 (22) 234 15 65

Zastępca Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, odpowiedzialny za transfer technologii i wiedzy oraz współpracę z biznesem. Od wielu lat zajmuje się problematyką przedsiębiorczości oraz innowacyjności, wykładowca wielu szkół wyższych w tym SGH oraz PW. Opracowywał i realizował projekty inwestycyjne oraz badawczo-rozwojowe prowadzone dla sektora biznesu jak również publicznego. Mentor wielu inicjatyw biznesowych środowiska start-up’ów technologicznych w Polsce.


 

Gosia_2Małgorzata Wilanowska – specjalista ds. administracyjnych

malgorzata.wilanowska@pw.edu.pl
tel. +48 (22) 234 55 78

Specjalistka z wieloletnim stażem zawodowym. Od 2009 roku zatrudniona na Politechnice Warszawskiej.  Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi, prowadząc sekretariat Zastępcy Kanclerza PW ds. Rozwoju. Odpowiedzialna za właściwe funkcjonowanie zaplecza administracyjnego sekretariatu Dyrektora Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.